برگزاری دوره تخصصی ماساژ تریگرپوینت– بیست و ششم آذرماه

برگزاری چهارصد و هشتاد و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3– بیست و ششم آذرماه

برگزاری دوره تخصصی ماساژ بادکش درمانی – نوزدهم آذرماه

برگزاری چهارصد و هشتاد و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3– نوزدهم آذرماه

برگزاری دوره تحصصی ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) – دوازدهم آذرماه

برگزاری چهارصد و هشتاد و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3– دوازدهم آذرماه

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو)– پنجم آذرماه

هفتاد و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – پنجم آذرماه

دوره تخصصی ماساژ تای بیست و هشتم آبان ماه

برگزاری چهارصد و هشتاد و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 بیست و هشتم آبان ماه

دوره تخصصی ماساژ کودک –  بیست و یکم آبان ماه

برگزاری چهارصد و هشتاد و سومین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 بیست و یکم آبان ماه

دوره تخصصی ماساژ صندلی چهاردهم آبان ماه

برگزاری چهارصد و هشتاد و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 هفتم آبان ماه

برگزاری دوره تخصصی رفلکسولوژی(بازتاب درمانی) هفتم آبان ماه

هفتاد و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – هفتم آبان ماه

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو)-سی ام مهرماه

 چهارصد و هشتاد و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – سی ام مهرماه

دوره تخصصی ماساژ تای – نهم مهرماه

 چهارصد و هشتادمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – نهم مهرماه

 چهارصد و هفتاد و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – دوم مهرماه

دوره تخصصی ماساژ رفلکسولوژی – بیست و ششم شهریورماه

هفتاد و هفتمین دوره تخصصی تکنسین درجه دو – بیست و ششم شهریورماه

دوره تخصصی ماساژ صندلی – نوزدهم شهریورماه

 چهارصد و هفتاد و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – نوزدهم شهریورماه

دوره تخصصی ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) – دوازدهم شهریورماه

 چهارصد و هفتاد و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – دوازدهم شهریورماه

 دوره تخصصی ماساژ تای – بیست و نهم مردادماه

 چهارصد و هفتاد و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – بیست و نهم مردادماه

دوره تخصصی ماساژ بادکش درمانی- بیست و دوم مردادماه

 چهارصد و هفتاد و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – بیست و دوم مردادماه

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) – پانزدهم مردادماه

هفتاد و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – پانزدهم مردادماه

دوره تخصصی ماساژ کودک – هشتم مردادماه

 چهارصد و هفتاد و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – هشتم مردادماه

کارگاه تخصصی ماساژ هربال – یکم مردادماه

کارگاه تخصصی ماساژ صندلی – یکم مردادماه

کارگاه تخصصی کنزیوتیپ- یکم مردادماه