گالری کارگاه های آموزشی – صفحه سوم

گالری کارگاه های آموزشی – صفحه سوم2020-07-26T16:51:35+04:30

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی(– بیست و ششم دی ماه ۹۸

دوره آموزشی ماساژ تای انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۸

چهارصدو شصت و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ هجدهم دی  ماه ۹۸

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) چهارم دی ماه 98

دوره تخصصی ماساژ کودک هجدهم دی ماه

چهارصدو شصتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ چهارم دی  ماه ۹۸

دوره آموزشی ماساژ تای بیست و هفتم آذرماه ۹۸

هفتادو دومین دوره آموزشی تکنسین درجه دو بیست و هفتم آذرماه

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) – بیستم آذرماه 98

چهارصدو پنجاه و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ بیستم آذرماه ماه ۹۸

دوره تخصصی ماساژ صندلی ششم آذرماه 98

چهارصدو پنجاه و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – ششم آذرماه ماه ۹۸

 

چهارصدو پنجاه و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و نهم آبان ماه ۹۸

هفتاد و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه دو بیست و دوم آبان ماه

چهارصدو پنجاه و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ پانزدهم آبان ماه ۹۸

چهارصدو پنجاه و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ یکم آبان ماه ۹۸

چهارصدو پنجاه و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ هفدهم مهرماه ۹۸

 دوره آموزشی ماساژ تای دهم مهرماه ۹۸

هفتادمین دوره آموزشی تکنسین درجه دو دهم مهر ماه

چهارصدو پنجاه و سومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳  سوم مهرماه ۹۸

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) بیست و هفتم شهریورماه 98

چهارصدو پنجاه و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ بیست و هفتم شهریورماه ۹۸

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) سیزدهم شهریورماه 98

چهارصدو پنجاه و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ سیزدهم شهریورماه ۹۸

شصت و نهمین دوره آموزشی ماساژ تای – ششم شهریورماه ۹۸

چهارصدو پنجاهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – ششم شهریورماه ۹۸

دوره تخصصی ماساژ کودک – سی ام مردادماه

شصت و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه دو – سی ام مردادماه

چهارصدو چهل و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – شانزدهم مردادماه ۹۸

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) – نهم مرداد ماه 98

چهارصدو چهل و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – نهم مردادماه ۹۸

چهارصدو چهل و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – دوم مردادماه ۹۸

آزمون چهارصدو چهل و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و هفتم تیرماه ۹۸

چهارصدو چهل و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و ششم تیرماه ۹۸

شصت و هشتمین دوره آموزشی ماساژ تای – نوزدهم تیرماه

شصت و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه دو – نوزدهم تیرماه ۹۸

چهارصدو چهل و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – دوازدهم تیرماه ۹۸

دوره تخصصی ماساژ صندلی – پنجم تیر ماه ۹۸

چهارصدو چهل و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – پنجم تیر ماه ۹۸

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) – بیست و نهم خرداد ماه ۹۸

چهارصد و چهل و سومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و نهم خرداد ماه ۹۸

شصت و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۲ – چهاردهم خرداد ماه ۹۸

چهارصد و چهل و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – هشتم خرداد ماه ۹۸

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) – هشتم خرداد ماه ۹۸

چهارصد و چهل و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – یکم خرداد ماه ۹۸

دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۹۸

دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۹۸

چهارصد و چهلمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و پنجم  اردیبهشت ماه ۹۸

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) – هجدهم اردیبهشت ماه ۹۸

شصت و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۲ – هجدهم اردیبهشت ۹۸

چهارصد و سی و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – یازدهم اردیبهشت ماه ۹۸

دوره ماساژ صندلی – چهارم اردیبهشت ماه ۹۸

چهارصد و سی و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – چهارم اردیبهشت ماه ۹۸

چهارصد و سی و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و هشتم فروردین ماه ۹۸

دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – بیست و هشتم فروردین ماه ۹۸

دوره تخصصی ماساژ رفلکسولوژی – بیست و یکم فروردین ماه ۹۸

چهارصد و سی و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و یکم فروردین ماه ۹۸

چهارصد و سی و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و دوم اسفند ماه ۹۷

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) – بیست و دوم اسفند ماه ۹۷

چهارصد و سی و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – پانزدهم اسفند ماه ۹۷

دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – پانزدهم اسفند ماه ۹۷

Go to Top