به پیشنهاد دبیر انجمن و طی حکمی از طرف ریاست انجمن ملی ماساژ جنـاب آقای مهنـدس فرزاد حیـدری ( مدیرکل تربیت بدنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ) به عضویت هیئت رئیسه انجمن ملی ماساژ منصوب گردیدند.