عید قربان مبارک باد

زندگی تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم

عید قربان عید عبادت و بندگی

و عید اطاعت از قادر یکتا برشما مبارک باد