روز نیکوکاری

 

.هیچ یک از ما نمی توانیم کارهای بزرگ بکنیم، ولی میتوانیم با عشق بزرگ کارهای کوچک کنیم.

چهاردهم شهریورماه ( پنجم سپتامبر) روز جهانی خیریه و نیکوکاری گرامی باد

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران