به پیشنهاد دبیر انجمن و طی حکمی از طرف ریاست انجمن ملی ماساژ جنـاب آقای دکتر علیرضا سهرابیان ( ریاست فدراسیون قایقرانی ) به عضویت هیئت رئیسه انجمن ملی ماساژ منصوب گردیدند.