روز جهانی حقوق بشر گرامی باد

آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب، براساس اعلامیه حقوق بشر حق همه‌ انسان هاست.

۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر گرامی باد.