برادر ارجمند جناب  آقای  دکتر محمدرضا بهادران

ریاست محترم انجمن ورزشهای همگانی فدراسیون ورزش کارگری

فقدان خواهر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

دکتر علی دانش

دبیرکل انجمن ملی ماساژ

مسئول کمیته تندرستی و حرکت اصلاحی فدراسیون ورزش کارگری