روز جهانی کودک

هر کودک ، گلدانی ست که از زیباترین گل های معطر، خانه ها را به نزدیکترین بهارها گره زده است

روز کودک مبارک