برادر ارجمند جناب آقای سرهنگ علیار فلاح

خبر تأسف‌بار فقدان خواهر گرامیتان، ما را اندوهگین کرد. مصیبت وارده رابه شما و خانواده محترم آن عزیز

از دست رفته، صمیمانه تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای عموم

 بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

دکتر علی دانش

دبیرکل انجمن ملی ماساژ

و  اعضای هیئت رئیسه و کارکنان انجمن ملی ماساژ