این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست

عاشورای حسینی ، بر شیعیان جهان تسلیت باد