انتصاب در انجمن ملي ماساژ

به پيشنهاد دبير انجمن و طي حكمي از طرف رياست انجمن  ملي ماساژ

جناب آقاي دكتر  جمشيد همتي

 ( مديريت محترم تربيت بدني وسلامت سازمان سما كشور )

به عضويت هئيت رئيسه انجمن ملي ماساژ منصوب گرديدند.