چهارصد و چهاردهمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه هفدهم مرداد ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.