انتصاب در انجمن ملي ماساژ

به پيشنهاد دبير انجمن وطي حكمي از طرف رياست انجمن  ملي ماساژ

جناب آقاي دكتر جواد رمضی

(ریاست محترم فدراسیون ورزش کارگری)

به عضويت هئيت رئيسه انجمن ملي ماساژ منصوب گرديدند.