روز تربیت بدنی

26 مهرماه روز تربیت بدنی گرامی باد.

روز تربیت بدنی و ورزش همه ساله از بیست و ششم مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود.

روز تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه، نشاط بیشتر در سطح جامعه ورزش اسـت را بـه کلیه ی ورزشکاران و دست اندرکاران جامعه ورزش تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

انجمن ملی ماساژ