۲۱ مارس (دوم فروردین ماه) روز جهانی جنگل

مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد روز ۲۱ مارس (دوم فروردین ماه) را به عنوان « روز جهانی جنگل» معرفی کرد تا نقش غیرقابل انکار جنگل‌ها در پایداری سرزمین و شادابی حيات انسان‌ها، جانوران و گياهان بيشتر مشخص شود

انجمن ملی ماساژ