۱۴ نوامبر برابر با ۲۳ آبان ماه روز جهانی دیابت

روز جهانی دیابت هر سال در روز ۱۴ نوامبر برابر با ۲۳ آبان ماه، سالروز تولد سر فردریک بانتینگ که به همراه چارلز بست در سال ۱۹۲۲ م. انسولین را کشف کرد، گرامی داشته می شود.

روز جهانی دیابت در سال ۱۹۹۱ توسط فدراسیون بین المللی دیابت و سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به افزایش نگرانی درباره تشدید تهدید سلامتی توسط بیماری دیابت پایه گذاری شد.

این روز با گذر از تصویب سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ م. یک روز جهانی شناخته شد.

انجمن ملی ماساژ ایران