دوره ماساژ توانبخشی (یومیهو و تای ماساژ) در مورخه نهم خرداد ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.