جشن شب یلدا 98

جلسه کمیته مدرسین  انجمن ملي ماساژ در تاریخ سی و یک ام اردیبهشت ماه 98

جلسه معارفه مدرسین جديد انجمن در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه 98

جلسه شورای فنی در تاریخ یکم بهمن 97

جلسه شورای فنی در تاریخ سوم مهر 97