چهارصدوهشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه سه انجمن ملی ماساژ در مورخه نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.