چهارشنبه سوری مبارک

بیایید در غروب آخرین سه شنبه سال بجای شرکت در مجامع عمومی و روشن کردن آتش هرکس در خانه خود شمعی روشن کند و برای بهبود حال بیماران و از بین رفتن ویروس کرونا دعا کند .باشد  تا با ماندن در خانه بتوانیم  از زحمات پزشکان و پرستاران قدردانی نماییم.

انجمن ملی ماساژ