طی گزارش روابط عمومی دبیر خانه همایش تخصصی ملی ماساژ جناب آقای دکتر جواد رمضی از مدیران برجسته ورزش کشور به هیئت علمی همایش ملی ماساژ پیوستند.