جناب آقای دکتر جواد رمضی
عضو محترم هیئت رئیسه انجمن ملی ماساژ
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست فدراسیون ورزش کارگری تبریک عرض می نماییم.
امید است حضور شما در این مسئولیت به عنوان حامی صدیق ورزش با کوله باری از تجربه نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش این فدراسیون باشد
دوام توفیقات روزافزون را از خداوند متعال برای شما مسألت داریم.
ریاست و هیئت رئیسه انجمن ملی ماساژ