میلاد امام محمد باقر

میلاد امام محمدباقر ( علیه السلام (

ششم اسفند ماه میلاد امام محمدباقر(علیه السلام(

شکافنده علوم و گشاینده دروازه های دانش

برشیعیان و ارادتمندان حضرتش خجسته باد.