عید مبعث

مبعث روز هدایت بندگان به سوی آفریدگار و تبلور کامل عشق حق به آفریدگان است.

زیباترین روز خلقت، تابیدن نور حق بر قلب چراغ هدایت؛ عید پیامبری رسول خدا مبارک.

انجمن ملی ماساژ