این تفاهم نامه در زمینه حمایت معنوی و صدور استفاده از لوگوی آن مجموعه در همایش و نیز معرفی و ثبت نام اعضای تحت پـوشش به منـظور شرکت در همـایش با استفاده از تخفیف ویژه انجمـن برای کارکـنان و اعـضای آن فدراسیون و هـمکاری   روابط عمومی آن مجموعه در خصوص اطلاع رسانی و پوشش خبری می باشد.