شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام و اولین شب قدر

آفتاب، خوب می داند که فردایش زخمی ترین فرداها خواهد شد. خوب می داند که فردا، فردای اندوه است و فردای تلخکامی. خوب می داند که آغازش را به خون نوشته اند. ستاره ها، یکی یکی خاموش می شوند. امشب حتی ماه، سر تابیدن ندارد و کوچه ها دلتنگ تر از پیش اند. بوی غربت، گریبان شب را گرفته است.

شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام و اولین شب قدر بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد.

انجمن ملی ماساژ