سیزده بدر مبارک

امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی

قرآنش نگهدارتان

آینه اش روشنایی زندگیتان

سکه اش برکت عمرتان

سبزیش طراوت و شادابی دلتان

را به شما هدیه دهد

سیزده بدر مبارک

انجمن ملی ماساژ