مامایی حس باشکوه ترین

لحظه هاست

ماما ضربان قلب آینده

را می شنود

۱۵ اردیبهشت

روز ماما،

روز فرشته های

مهربان خدا مبارک