هر سال در روز ٢١ آوریل مردم جهان خلاقیت و نوآوری را گرامی می دارند. این روز به این سبب نام گذارى شده که از ایده ها و اقدامات جدید جهت رسیدن به اهدافی که زندگى مردم در جهان را بهتر مى نماید استقبال مى شود. شعار این روز تلاش, پرورش, توجه و دوستی مى باشد.