8 مهر(30 سپتامبر) روز جهانی ناشنوایان گرامی باد

صداقت و راستی که شاید آرزوی فریاد آن را دارید در ضربان حیاتتان می تپد و شما می شنوید، نه با حس شنواییتان، بلکه با تمام وجودتان.

هشتم مهر ماه روز جهانی ناشنوایان گرامی باد

2018-10-03T12:54:49+00:00