مربی شغل نیست، کار نیست، عشق است. مربی بودن یعنی تعهد بی قید و شرط

 روز جهانی مربی را به مربیان زحمت کش تبریک عرض می نماییم.

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران