نهم مهر روز جهانی سالمندان گرامی باد

سالمندی، موهبتی الهی است و سالمند اگرچه خسته راه است، ولی تجربه گرانبهایش، از بزرگ ترین گنجینه هاست.

1 اکتبر (9 مهر) روز جهانی سالمندان گرامی باد

2018-10-02T17:54:41+00:00