سالمندی، موهبتی الهی است و سالمند اگرچه خسته راه است، ولی تجربه گرانبهایش، از بزرگ ترین گنجینه هاست.

1 اکتبر (9 مهر) روز جهانی سالمندان گرامی باد