بیستم مارس (یکم فروردین) روز جهانی شادی

میتوان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادیهای کوچک لذت برد

فقط کافیست باورداشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

بیستم مارس ( یکم فروردین ) روز جهانی شادی مبارک باد.

انجمن ملی ماساژ