روز جهانی اب

22 مارس (سوم فروردین ماه) روز جهانی آب

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.

22 مارس (سوم فروردین ماه) روز جهانی آب، گرامی باد.

انجمن ملی ماساژ