روز بین المللی مبارزه با تبعیض نژادی

روز بیست و یکم ماه مارس (دوم فروردین) مصادف با روز بین المللی مبارزه با تبعیض نژادی است.

این روز به این دلیل روز جهانی مبارزه با نژاد پرستی گذاشته شده که مردم جهان، توجه جدی به برابری حقوق داشته باشند و تاکید شود که هیج گروه نژادی از دیگری برتر نیست.

انجمن ملی ماساژ