مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی بدان که زندگی می کنی

روز پزشک بر تمام پزشکان مبارک باد