در مورخ 25 شهریورماه 1397 جناب آقای دکتر جواد رمضی ریاست فدراسیون ورزش کارگری و دکتر علی دانش دبیر انجمن ملی ماساژ و مسئول کمیته تندرستی و حرکات اصلاحی در خصوص پیرامون همکاری های دوجانبه بین فدراسیون ورزش کارگری و انجمن ملی ماساژ جلسه ای صمیمانه داشتند.