دوازدهم آذرماه روز جهانی معلولین

دوازدهم آذرماه روز جهانی معلولین

روز جهانی معلولین روز پاس داشت ارزش هاست , روز به اثبات رساندن خواستن توانستن است . روز نشان دادن ما می توانیم است .  دوازدهم آذرماه روز جهانی معلولین گرامی باد .

انجمن ملی ماساژ