به گزارش روابط عمومی همایش ملی تخصصی ماساژ پیرو مکاتبات انجام شده،  دانشکده فنی و حرفه ای سماء تهران حمایت رسمی و علمی خود از همایش را اعلام نموده و دانشجویان این دانشگاه در همایش تخصصی ملی ماساژ حضور خواهند داشت.