چهارصد و هفتمین دوره تکنسین درجه سه انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.