سلامتی بزرگترین نعمت خداست

انجمن ملی ماساژ ایران از خداوند منان جسمی سالم برای حاج بهزاد کتیرائی اسطوره اخلاق و جوانمردی و بزرگمرد افتخار آفرین ورزش ایران طلب می نماید.

و آرزو دارد خداوند متعال این بزرگمرد را شفای عاجل عنایت بفرماید.