به گزارش روابط عمومی :

با صدور حکمی از سوی جناب آقای دکتر جواد رمضی سرپرست فدراسیون ورزش کارگری ، دکتر علی دانش دبیر انجمن ملی ماساژ ، به سمت مسئول کمیته تندرستی و حرکات اصلاحی فدراسیون ورزش کارگری منصوب گردیدند.