طی حکمی از طرف ریاست انجمن سرکار خانم مرزوقی، جناب آقای دکتر جواد رمضی بعنوان عضو هیئت رئیسه انجمن ملی ماساژ منتصب گردیدند.
ایشان از مدیران توانمند وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و در حال حاضر سرپرست اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند.