کمیته حقوقی و انضباطی :

بدین وسیله به اطلاع می رساند انجمن ملی ماساژ در هیچ استان یا شهرستان در سطح کشور دارای نمایندگی نمی باشد و هر فرد یا گروه یا موسسه ای که خود را منتصب به انجمن معرفی می نماید جعل عنوان نموده و این تخلف توسط مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.