انجمن ملی ماساژ ضمن تبریک سال نو و آرزوی سـالی سـرشـار از سلامتـی و تندرستی بـه اطلاع می رسانـد از شنبـه 1398/12/24 الـی 1399/01/16 تعطیـل می باشـد.

انجمن ملی ماساژ