براساس مصوبات شورای سیاست گذاری همایش و به منظور ارائه خدمات برتر به فرهیختگان شرکت کننده در همایش، دبیرخانه همایش اقدام به تهیه و ارسال گواهینامه حضور در همایش خواهد نمود. در صورت تمایل به شرکت در همایش و گرفتن این گواهی به بخش ثبت نام مراجعه کنید.