روغن اسانس رزماری – موارد استفاده، ویژگی ها و موارد احتیاط