هشتاد و چهارمین دوره تکنسین درجه دو – نوزدهم خردادماه