جلسه هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی ماساژ برای کارمندان وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی